• Chia sẻ code xóa bạn bè ảo, bạn bè bị FAQ trên Facebook

Chia sẻ code xóa bạn bè ảo, bạn bè bị FAQ trên Facebook

Chào các bạn, nếu như Facebook của bạn có vài trăm bàn bè, thậm chí vài nghìn bạn bè. Thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát nổi rồi đúng không? Làm sao biết được nick ai đã die, hoặc ai đã nghỉ chơi Facebook?
Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ đến các bạn code xóa bạn bè ảo, bạn bè bị FAQ trên facebook nhanh chóng.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Đăng nhập vào Facebook.
Bước 2. Bấm F12, sau đó bấm qua tab Console và dán đoạn code này vào.
javascript:(function([,c]){return c.uid?void(console.log('#','hello ',c.info.NAME),Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d=>d.removeFriends()).then(d=>console.log('# removed',d.filter(Boolean).length,' friends')||console.log('# can\'t remove',d.filter(f=>!f).length,' friends')),console.log('created with \u2764 by Duc An'.concat('\n','https://ancms.systems/','\n','https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030'))):console.log('# login required')})([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch('/ajax/typeahead/first_degree.php',{qs:{viewer:this.uid,'filter[0]':'user','options[0]':'friends_only',__user:this.uid,__a:1,__pc:'PHASED:DEFAULT'}}).then(c=>c.text()).then(c=>JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d=>d.uid)).then(c=>{return this.friends=[...new Set(require('InitialChatFriendsList').list.map(d=>parseInt(d.replace(/-[0-9]$/,''))))].filter(d=>!!!c.includes(d)),this})},delay(){let c=Array.from(arguments).shift();return new Promise(d=>{setTimeout(()=>d(),c)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((c,d)=>this.delay(++d*this.speed).then(()=>this.remove(c)).then(f=>{return f&&console.log('# removed',c,`${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`),f})))},remove(){let c=Array.from(arguments).pop(),d=new FormData;return d.append('fb_dtsg',this.fb_dtsg),d.append('__user',this.uid),d.append('uid',c),d.append('unref','bd_friends_tab'),d.append('__a','-1'),d.append('__af','iw'),d.append('__be','-1'),d.append('__pc','PHASED:DEFAULT'),this.fetch('/ajax/profile/removefriendconfirm.php',{method:'POST',body:d}).then(f=>f.text()).then(f=>!!!JSON.parse(f.substr(9)).error)},fetch(c,d){return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:'include'},d))},http_build_query:c=>Object.keys(c).reduce((d,f)=>d.push([f,c[f]].map(encodeURIComponent).join('='))&&d,[]).join('&'),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert('Please log in facebook before remove friends')]).pop(),fb_dtsg:(require('DTSGInitialData')||{}).token,info:require('CurrentUserInitialData')}]);
Bước 3. Bấm Enter và đợi code chạy, sau khoảng vài giây là xong!
Lời kết
Vậy là chỉ với vài bước đơn giản đã giúp bạn lọc bạn bè ảo rồi, chúc bạn thực hiện thành công!