Trang trí Blog ngày Tết với hiệu ứng pháo hoa tuyệt đẹp

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Trang trí Blog ngày Tết với hiệu ứng pháo hoa tuyệt đẹp

Share:
Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Vậy tại sao chúng ta không trang trí cho blog của mình thêm nhiều hiệu ứng độc đáo để mừng ngày Tết này ? Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn hiệu ứng pháo hoa bắn trên màn hình tuyệt đẹp!
Demo ngay tại bài viết này

Bước 1: Đăng nhập Blogger Mẫu Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Copy và paste đoạn code sau vào sau thẻ <body> trong template. Hoặc thêm vào một widget HTML/Javascript mới cũng được.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function write_fire(e){var t;for(stars[e+"r"]=createDiv("|",12),boddie.appendChild(stars[e+"r"]),t=bits*e;bits+bits*e>t;t++)stars[t]=createDiv("*",13),boddie.appendChild(stars[t])}function createDiv(e,t){var o=document.createElement("div");return o.style.font=t+"px monospace",o.style.position="absolute",o.style.backgroundColor="transparent",o.appendChild(document.createTextNode(e)),o}function launch(e){colour[e]=Math.floor(Math.random()*colours.length),Xpos[e+"r"]=.5*swide,Ypos[e+"r"]=shigh-5,bangheight[e]=Math.round((.5+Math.random())*shigh*.4),dX[e+"r"]=(Math.random()-.5)*swide/bangheight[e],dX[e+"r"]>1.25?stars[e+"r"].firstChild.nodeValue="/":dX[e+"r"]<-1.25?stars[e+"r"].firstChild.nodeValue="\\":stars[e+"r"].firstChild.nodeValue="|",stars[e+"r"].style.color=colours[colour[e]]}function bang(e){var t,o,n=0;for(t=bits*e;bits+bits*e>t;t++)o=stars[t].style,o.left=Xpos[t]+"px",o.top=Ypos[t]+"px",decay[t]?decay[t]--:n++,15==decay[t]?o.fontSize="7px":7==decay[t]?o.fontSize="2px":1==decay[t]&&(o.visibility="hidden"),Xpos[t]+=dX[t],Ypos[t]+=dY[t]+=1.25/intensity[e];n!=bits&&setTimeout("bang("+e+")",speed)}function stepthrough(e){var t,o,n,i=Xpos[e+"r"],d=Ypos[e+"r"];if(Xpos[e+"r"]+=dX[e+"r"],Ypos[e+"r"]-=4,Ypos[e+"r"]<bangheight[e]){for(o=Math.floor(3*Math.random()*colours.length),intensity[e]=5+4*Math.random(),t=e*bits;bits+bits*e>t;t++)Xpos[t]=Xpos[e+"r"],Ypos[t]=Ypos[e+"r"],dY[t]=(Math.random()-.5)*intensity[e],dX[t]=(Math.random()-.5)*(intensity[e]-Math.abs(dY[t]))*1.25,decay[t]=16+Math.floor(16*Math.random()),n=stars[t],o<colours.length?n.style.color=colours[t%2?colour[e]:o]:o<2*colours.length?n.style.color=colours[colour[e]]:n.style.color=colours[t%colours.length],n.style.fontSize="13px",n.style.visibility="visible";bang(e),launch(e)}stars[e+"r"].style.left=i+"px",stars[e+"r"].style.top=d+"px"}function set_width(){var e=999999,t=999999;document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth&&(document.documentElement.clientWidth>0&&(e=document.documentElement.clientWidth),document.documentElement.clientHeight>0&&(t=document.documentElement.clientHeight)),"undefined"!=typeof self.innerWidth&&self.innerWidth&&(self.innerWidth>0&&self.innerWidth<e&&(e=self.innerWidth),self.innerHeight>0&&self.innerHeight<t&&(t=self.innerHeight)),document.body.clientWidth&&(document.body.clientWidth>0&&document.body.clientWidth<e&&(e=document.body.clientWidth),document.body.clientHeight>0&&document.body.clientHeight<t&&(t=document.body.clientHeight)),999999!=e&&999999!=t||(e=800,t=600),swide=e,shigh=t}var bits=80,speed=40,bangs=10,colours=new Array("#03f","#f03","#0e0","#93f","#0cf","#f93","#f0c"),bangheight=new Array,intensity=new Array,colour=new Array,Xpos=new Array,Ypos=new Array,dX=new Array,dY=new Array,stars=new Array,decay=new Array,swide=800,shigh=600,boddie;window.onload=function(){if(document.getElementById){var e;for(boddie=document.createElement("div"),boddie.style.position="fixed",boddie.style.top="0px",boddie.style.left="0px",boddie.style.overflow="visible",boddie.style.width="1px",boddie.style.height="1px",boddie.style.backgroundColor="transparent",document.body.appendChild(boddie),set_width(),e=0;bangs>e;e++)write_fire(e),launch(e),setInterval("stepthrough("+e+")",speed)}},window.onresize=set_width;
//]]>
</script>
Bước 3: Lưu template lại.
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.