Trang trí blog với hiệu ứng tuyết rơi đẹp và hiện đại

#Thủ Thuật #Windows #Blogger #Facebook

Trang trí blog với hiệu ứng tuyết rơi đẹp và hiện đại

Share:
Bắt đầu series Blogger Effect (những hiệu ứng để trang trí cho blog) đầu tiên, thì bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn hiệu ứng tuyết rơi đẹp và hiện đại. Hiệu ứng này sử dụng javascript chứ không dùng hình ảnh, vì vậy sẽ tránh được tình trạng ảnh die.
Hiệu ứng này khá đặc biệt, khi bạn di chuyển chuột sang trái thì tuyết sẽ rơi sang trái, khi bạn di chuyển chuột sang phải thì tuyết sẽ rơi sang phải, rất hay và độc đáo.
Thủ thuật rất đơn giản, cùng thực hiện nhé.

Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng nhập Blogger ➜ Mẫu ➜ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Dán đoạn javascript dưới đây vào trước thẻ </body> trong template.
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var BaoTuyet1k=(function(window,document){this.flakesMax=60;this.flakesMaxActive=60;this.animationInterval=40;this.excludeMobile=true;this.flakeBottom=null;this.followMouse=true;this.snowColor='#fff';this.snowCharacter='&bull;';this.snowStick=true;this.targetElement=null;this.useMeltEffect=true;this.useTwinkleEffect=false;this.usePositionFixed=false;this.freezeOnBlur=true;this.flakeLeftOffset=0;this.flakeRightOffset=0;this.flakeWidth=5;this.flakeHeight=5;this.vMaxX=2.5;this.vMaxY=2.5;this.zIndex=100000;var s=this,storm=this,i,isIE=navigator.userAgent.match(/msie/i),isIE6=navigator.userAgent.match(/msie 6/i),isWin98=navigator.appVersion.match(/windows 98/i),isMobile=navigator.userAgent.match(/mobile/i),isBackCompatIE=(isIE&&document.compatMode==='BackCompat'),noFixed=(isMobile||isBackCompatIE||isIE6),screenX=null,screenX2=null,screenY=null,scrollY=null,vRndX=null,vRndY=null,windOffset=1,windMultiplier=2,flakeTypes=6,fixedForEverything=false,opacitySupported=(function(){try{document.createElement('div').style.opacity='0.5';}catch(e){return false;}
return true;}()),didInit=false,docFrag=document.createDocumentFragment();this.timers=[];this.flakes=[];this.disabled=false;this.active=false;this.meltFrameCount=20;this.meltFrames=[];this.events=(function(){var old=(!window.addEventListener&&window.attachEvent),slice=Array.prototype.slice,evt={add:(old?'attachEvent':'addEventListener'),remove:(old?'detachEvent':'removeEventListener')};function getArgs(oArgs){var args=slice.call(oArgs),len=args.length;if(old){args[1]='on'+args[1];if(len>3){args.pop();}}else if(len===3){args.push(false);}
return args;}
function apply(args,sType){var element=args.shift(),method=[evt[sType]];if(old){element[method](args[0],args[1]);}else{element[method].apply(element,args);}}
function addEvent(){apply(getArgs(arguments),'add');}
function removeEvent(){apply(getArgs(arguments),'remove');}
return{add:addEvent,remove:removeEvent};}());function rnd(n,min){if(isNaN(min)){min=0;}
return(Math.random()*n)+min;}
function plusMinus(n){return(parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n);}
this.randomizeWind=function(){var i;vRndX=plusMinus(rnd(s.vMaxX,0.2));vRndY=rnd(s.vMaxY,0.2);if(this.flakes){for(i=0;i<this.flakes.length;i++){if(this.flakes[i].active){this.flakes[i].setVelocities();}}}};this.scrollHandler=function(){var i;scrollY=(s.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10));if(isNaN(scrollY)){scrollY=0;}
if(!fixedForEverything&&!s.flakeBottom&&s.flakes){for(i=s.flakes.length;i--;){if(s.flakes[i].active===0){s.flakes[i].stick();}}}};this.resizeHandler=function(){if(window.innerWidth||window.innerHeight){screenX=window.innerWidth-(!isIE?16:16)-s.flakeRightOffset;screenY=(s.flakeBottom?s.flakeBottom:window.innerHeight);}else{screenX=(document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0)-s.flakeRightOffset;screenY=s.flakeBottom?s.flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);}
screenX2=parseInt(screenX/2,10);};this.resizeHandlerAlt=function(){screenX=s.targetElement.offsetLeft+s.targetElement.offsetWidth-s.flakeRightOffset;screenY=s.flakeBottom?s.flakeBottom:s.targetElement.offsetTop+s.targetElement.offsetHeight;screenX2=parseInt(screenX/2,10);};this.freeze=function(){var i;if(!s.disabled){s.disabled=1;}else{return false;}
for(i=s.timers.length;i--;){clearInterval(s.timers[i]);}};this.resume=function(){if(s.disabled){s.disabled=0;}else{return false;}
s.timerInit();};this.toggleSnow=function(){if(!s.flakes.length){s.start();}else{s.active=!s.active;if(s.active){s.show();s.resume();}else{s.stop();s.freeze();}}};this.stop=function(){var i;this.freeze();for(i=this.flakes.length;i--;){this.flakes[i].o.style.display='none';}
s.events.remove(window,'scroll',s.scrollHandler);s.events.remove(window,'resize',s.resizeHandler);if(s.freezeOnBlur){if(isIE){s.events.remove(document,'focusout',s.freeze);s.events.remove(document,'focusin',s.resume);}else{s.events.remove(window,'blur',s.freeze);s.events.remove(window,'focus',s.resume);}}};this.show=function(){var i;for(i=this.flakes.length;i--;){this.flakes[i].o.style.display='block';}};this.SnowFlake=function(parent,type,x,y){var s=this,storm=parent;this.type=type;this.x=x||parseInt(rnd(screenX-20),10);this.y=(!isNaN(y)?y:-rnd(screenY)-12);this.vX=null;this.vY=null;this.vAmpTypes=[1,1.2,1.4,1.6,1.8];this.vAmp=this.vAmpTypes[this.type];this.melting=false;this.meltFrameCount=storm.meltFrameCount;this.meltFrames=storm.meltFrames;this.meltFrame=0;this.twinkleFrame=0;this.active=1;this.fontSize=(10+(this.type/5)*10);this.o=document.createElement('div');this.o.innerHTML=storm.snowCharacter;this.o.style.color=storm.snowColor;this.o.style.position=(fixedForEverything?'fixed':'absolute');this.o.style.width=storm.flakeWidth+'px';this.o.style.height=storm.flakeHeight+'px';this.o.style.fontFamily='arial,verdana';this.o.style.overflow='hidden';this.o.style.fontWeight='normal';this.o.style.zIndex=storm.zIndex;docFrag.appendChild(this.o);this.refresh=function(){if(isNaN(s.x)||isNaN(s.y)){return false;}
s.o.style.left=s.x+'px';s.o.style.top=s.y+'px';};this.stick=function(){if(noFixed||(storm.targetElement!==document.documentElement&&storm.targetElement!==document.body)){s.o.style.top=(screenY+scrollY-storm.flakeHeight)+'px';}else if(storm.flakeBottom){s.o.style.top=storm.flakeBottom+'px';}else{s.o.style.display='none';s.o.style.top='auto';s.o.style.bottom='0px';s.o.style.position='fixed';s.o.style.display='block';}};this.vCheck=function(){if(s.vX>=0&&s.vX<0.2){s.vX=0.2;}else if(s.vX<0&&s.vX>-0.2){s.vX=-0.2;}
if(s.vY>=0&&s.vY<0.2){s.vY=0.2;}};this.move=function(){var vX=s.vX*windOffset,yDiff;s.x+=vX;s.y+=(s.vY*s.vAmp);if(s.x>=screenX||screenX-s.x<storm.flakeWidth){s.x=0;}else if(vX<0&&s.x-storm.flakeLeftOffset<-storm.flakeWidth){s.x=screenX-storm.flakeWidth-1;}
s.refresh();yDiff=screenY+scrollY-s.y;if(yDiff<storm.flakeHeight){s.active=0;if(storm.snowStick){s.stick();}else{s.recycle();}}else{if(storm.useMeltEffect&&s.active&&s.type<3&&!s.melting&&Math.random()>0.998){s.melting=true;s.melt();}
if(storm.useTwinkleEffect){if(!s.twinkleFrame){if(Math.random()>0.9){s.twinkleFrame=parseInt(Math.random()*20,10);}}else{s.twinkleFrame--;s.o.style.visibility=(s.twinkleFrame&&s.twinkleFrame%2===0?'hidden':'visible');}}}};this.animate=function(){s.move();};this.setVelocities=function(){s.vX=vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1);s.vY=vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1);};this.setOpacity=function(o,opacity){if(!opacitySupported){return false;}
o.style.opacity=opacity;};this.melt=function(){if(!storm.useMeltEffect||!s.melting){s.recycle();}else{if(s.meltFrame<s.meltFrameCount){s.meltFrame++;s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]);s.o.style.fontSize=s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';s.o.style.lineHeight=storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px';}else{s.recycle();}}};this.recycle=function(){s.o.style.display='none';s.o.style.position=(fixedForEverything?'fixed':'absolute');s.o.style.bottom='auto';s.setVelocities();s.vCheck();s.meltFrame=0;s.melting=false;s.setOpacity(s.o,1);s.o.style.padding='0px';s.o.style.margin='0px';s.o.style.fontSize=s.fontSize+'px';s.o.style.lineHeight=(storm.flakeHeight+2)+'px';s.o.style.textAlign='center';s.o.style.verticalAlign='baseline';s.x=parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10);s.y=parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight;s.refresh();s.o.style.display='block';s.active=1;};this.recycle();this.refresh();};this.snow=function(){var active=0,used=0,waiting=0,flake=null,i;for(i=s.flakes.length;i--;){if(s.flakes[i].active===1){s.flakes[i].move();active++;}else if(s.flakes[i].active===0){used++;}else{waiting++;}
if(s.flakes[i].melting){s.flakes[i].melt();}}
if(active<s.flakesMaxActive){flake=s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length),10)];if(flake.active===0){flake.melting=true;}}};this.mouseMove=function(e){if(!s.followMouse){return true;}
var x=parseInt(e.clientX,10);if(x<screenX2){windOffset=-windMultiplier+(x/screenX2*windMultiplier);}else{x-=screenX2;windOffset=(x/screenX2)*windMultiplier;}};this.createSnow=function(limit,allowInactive){var i;for(i=0;i<limit;i++){s.flakes[s.flakes.length]=new s.SnowFlake(s,parseInt(rnd(flakeTypes),10));if(allowInactive||i>s.flakesMaxActive){s.flakes[s.flakes.length-1].active=-1;}}
storm.targetElement.appendChild(docFrag);};this.timerInit=function(){s.timers=(!isWin98?[setInterval(s.snow,s.animationInterval)]:[setInterval(s.snow,s.animationInterval*3),setInterval(s.snow,s.animationInterval)]);};this.init=function(){var i;for(i=0;i<s.meltFrameCount;i++){s.meltFrames.push(1-(i/s.meltFrameCount));}
s.randomizeWind();s.createSnow(s.flakesMax);s.events.add(window,'resize',s.resizeHandler);s.events.add(window,'scroll',s.scrollHandler);if(s.freezeOnBlur){if(isIE){s.events.add(document,'focusout',s.freeze);s.events.add(document,'focusin',s.resume);}else{s.events.add(window,'blur',s.freeze);s.events.add(window,'focus',s.resume);}}
s.resizeHandler();s.scrollHandler();if(s.followMouse){s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',s.mouseMove);}
s.animationInterval=Math.max(20,s.animationInterval);s.timerInit();};this.start=function(bFromOnLoad){if(!didInit){didInit=true;}else if(bFromOnLoad){return true;}
if(typeof s.targetElement==='string'){var targetID=s.targetElement;s.targetElement=document.getElementById(targetID);if(!s.targetElement){throw new Error('BaoTuyet1k: Unable to get targetElement "'+targetID+'"');}}
if(!s.targetElement){s.targetElement=(!isIE?(document.documentElement?document.documentElement:document.body):document.body);}
if(s.targetElement!==document.documentElement&&s.targetElement!==document.body){s.resizeHandler=s.resizeHandlerAlt;}
s.resizeHandler();s.usePositionFixed=(s.usePositionFixed&&!noFixed);fixedForEverything=s.usePositionFixed;if(screenX&&screenY&&!s.disabled){s.init();s.active=true;}};function doDelayedStart(){window.setTimeout(function(){s.start(true);},20);s.events.remove(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);}
function doStart(){if(!s.excludeMobile||!isMobile){if(s.freezeOnBlur){s.events.add(isIE?document:window,'mousemove',doDelayedStart);}else{doDelayedStart();}}
s.events.remove(window,'load',doStart);}
s.events.add(window,'load',doStart,false);return this;}(window,document));
//]]>
</script>
Nếu muốn tăng hoặc giảm số hạt tuyết rơi thì tăng chỉ số được tô đỏ trong đoạn script trên, còn chỉ sổ được tô xanh là tốc độ tuyết rơi nhé.
Bước 3: Lưu template.
Đơn giản vậy thôi, bạn đã trang trí cho blog mình hiệu ứng tuyết rơi tuyệt đẹp để đón chào noel rồi đấy, chúc bạn có một mùa noel thật yên vui và đầm ấm!
CHUYÊN MỤC

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận Gần Đây

Một số lưu ý khi bình luận
● Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin.
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
● Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé.